Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Posts Tagged ‘kisebbség’

Nemrégiben megjelent a roma kisebbséggel kapcsolatos nemzetközi jogi kutatásom: Protection of the Roma Minority under International and European Law (Eleven Publishing, the Hague, 2015).

book cover

A könyv átfogó áttekintést nyújt a roma kisebbség nemzetközi jogon és európai jogon alapuló védelmének minden jogi aspektusáról. A gyakorlati megközelítés ötvöződik az elmélettel, forrásul naprakész szakirodalom és nemzetközi dokumentumok szolgáltak, valamint több mint 160 nemzetközi és nemzeti ügy. Az anyagi jog elemzése mellett a könyv kitér az eljárási kérdésekre is, így egy külön fejezet foglalja össze, hogy egy roma-üggyel kapcsolatos jogérvényesítés melyik fórum előtt milyen eredményre vezethet.

A könyv hasznos lehet mind az oktatói-kutatói szféra számára, mind a gyakorlati szakembereknek, emberi jogi szervezeteknek, közintézményeknek.

Részletesebb könyvajánló látható a youtube-on, és olvasható  a kiadó honlapján.

 

Read Full Post »

Az Európai Unió 2000-ben elfogadta a “Faji egyenlőségi irányelvet“, amely tiltja a faji- vagy etnikai alapú, közvetlen és közvetett megkülönböztetést egyaránt. Erre az irányelvre hivatkozással kereste meg a bolgár egyenlő bánásmód hatóság az Európai Unió Bíróságát, előzetes döntéshozatali eljárás keretében, még 2011-ben.

A Belov-ügy középpontjában a villanyórák álltak: egy bolgár település, túlnyomórészben romák által lakott, negyedében a villanyórákat nem a szokásos magasságban, tehát a földtől számított 1,7 m-es magasságban szerelték fel, hanem 7 méteres póznákra. Az áramszolgáltató ezt az 1990-es évek közepén tette meg, arra hivatkozással, hogy így elkerülhető az áramlopás és a villanyórák rongálása. A Belov-ügy panaszosa szerint így számukra lehetetlen az órák leolvasása és a fogyasztás ellenőrzése, és etnikai alapú megkülönböztetés történt a szolgáltatás nyújtásában.

electricity pole

A bolgár hatóságot főként az érdekelte, hogy szolgáltatásnak minősül-e a villanyórák felszerelése (és így az irányelv hatálya alá tartozik-e az ügy), továbbá, hogy megvalósulhat-e az egyenlő bánásmód elvének sérelme, ha a kérdéses cselekmény mögött nincs faji alapú megkülönböztetési szándék. Az EU Bírósága a kérdésekre nem válaszolt, mivel úgy találta, hogy a bolgár egyenlő bánásmód hatóság nem bíróság, így nincs joga előzetes döntést kérnie.

Hamarosan azonban a Bíróság nem kerülheti el a válaszadást, mivel szinte ugyanezeket a kérdéseket tette fel neki nemrégiben, egy nagyon hasonló tényállású ügyben, a bolgár bíróság. Noha a Bíróságot nem köti a főtanácsnoki indítvány, mégis Kokott főtanácsnoknak a Belov-ügyhez készített véleménye alapján valószínűsíthető, hogy a szolgáltatásnyújtás körébe nem csak önmagában a villamosáram szolgáltatása tartozik bele, hanem a villanyórák szolgáltatása is, mivel valójában a szolgáltatás árában benne van a villanyórák használatának a díja is, illetve enélkül nem lehetne megállapítani a fogyasztást.

'Figured out how to steal electricity yet?'

Következésképpen az irányelv alkalmazandó a tényállásra, így már csak azt kell eldönteni, hogy ez vajon sérti-e a megkülönböztetés elvét. A főtanácsnok szerint itt közvetett (indirekt) megkülönböztetésről van szó. Nem közvetlen, mivel az adott negyed minden lakóját érinti a helyzet, viszont, mivel a lakók túlnyomó többsége egy etnikai csoporthoz tartozik, így egy látszólag semleges, mindenkit egyformán érintő döntés mégis azt eredményezi, hogy egy csoportot hátrány ér.

A főtanácsnok is elismerte, hogy az áramszolgáltatónak jogos érdeke fellépni a csalások ellen, azonban ezen küzdelem során csak olyan intézkedéseket tehet, amelyek nem jelentenek túlzott mértékű hátrányt az érintett személyeknek és nem vezetnek egy etnikai csoport stigmatizálásához.

Read Full Post »

A szakirodalom szerint a jól megvalósított kisebbségvédelem magát az integrációt teremti meg, amely esetben az etnikailag, vallásilag és/vagy nyelvileg plurális társadalom békésen és „egészséges módon”, összehangoltan működik, a sokszínűségét megőrizve, mégis egységes társadalmi tudattal. Ez így nagyon szépen hangzik, azonban a gyakorlatban egyre inkább úgy tűnik, hogy az integráció megvalósításának csak egy nagyon kis szelete a jog.

Természetesen kiinduló alapként szükséges a megfelelő emberi jogi szabályozás és kisebbségvédelem. A jól megalkotott jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó hatékony ellenőrző, végrehajtó és kikényszerítő mechanizmusok elengedhetetlenek. A roma kisebbség helyzetének javítása érdekében azonban ennél sokkal többre van szükség.

A többség által biztosított nyitottság, pénzalapok, megfelelő programok, hosszú távú tervek mellett elengedhetetlen a roma közösség felelősségvállalása a saját előbbre jutása érdekében. A nemzetközi fejlesztési programok nagy tapasztalata, hogy csak azok lettek igazán sikeresek, amelyeket a célközönség a magáénak érzett. Ez személyes és közösségi felelősségvállalást, munkát és áldozathozatalt egyaránt jelent.

Ehhez elengedhetetlenek az olyan roma értelmiségiek, akik felvállalják a közösség vezetését. Itt nem csak politikusokra gondolok, hanem tanárokra, újságírókra, jogászokra, orvosokra, művészekre – tanult és világlátott emberekre. A nemzetközi színtéren van néhány kiváló magyar példa (Izsák Rita, az ENSZ független kisebbségvédelmi szakértője; Járóka Lívia, EP képviselő), de hol vannak itthon a kisebb közösségi példamutatók / vezetők? A roma származású művészek láthatóak, de a többi értékteremtő területen sajnos kevesen vannak és ők is szinte láthatatlanok.

Márpedig ezekre az emberekre nagy szüksége van a kisebbségi közösségnek is és a többséginek is. Előbbinek példaként, húzóerőként, utóbbinak “előítélet-eloszlatóként” és hídként a két közösség között. Úgy tűnik, hogy itthon mind a többségi, mind a kisebbségi közösségnek van még hová fejlődni…

Read Full Post »

Foglalkoztat egy ideje a gyűlöletbeszéd. Mármint nem én akarok gyűlölködni, hanem az érdekel, hogy valójában mi is tilos a nemzetközi jog alapján. Óriási a zűrzavar a médiában, és az értelmiségi nem mer kiejteni a száján egy olyan mondatot sem, amelyben például szerepel a „cigány/roma” szó, mert valaki rögtön azt kiáltja, hogy Rasszista! vagy Gyűlöletbeszéd!speak peace

A szólásszabadság nem korlátlan. Legitim korlátja más emberek méltósága és a demokratikus társadalom védelme. Noha az Emberi Jogok Európai Egyezménye garantálja a szólás szabadságát, mégis közli a 17. cikkében, hogy „az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármely állam, csoport vagy személy számára jogot biztosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az Egyezményben foglalt jogok és szabadságok megsértésére vagy pedig az Egyezményben meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására irányul.” Tehát az európai emberi jogi értékrenddel összeegyeztethetetlen nézetek nem esnek a szólásszabadság védelme alá.

A különböző nemzetközi emberi jogokkal foglalkozó egyezmények (pl.: Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, fajgyűlölet elleni 1965. évi ENSZ Egyezmény) és testületek, így az Emberi Jogok Tanácsa és a Fajgyűlölet elleni Bizottság is számos alkalommal kifejtette, hogy tilos minden olyan megnyilvánulás, ami a faji gyűlöletet vagy megkülönböztetést valamilyen formában igazolni vagy előmozdítani igyekszik.800px-Hatespeech.svg-edit

Ezeknek megfelelően tehát valóban nincs joga senkinek olyan tartalmú nyilatkozatokat tenni, amelyek diszkriminációra, ellenségeskedésre, faji gyűlöletre vagy erőszakra uszítanak. Ez viszont felvet egy nagyon jelentős kérdést: tilos-e ez akkor is, ha egyértelműen igaz az állítás. Például könnyen bizonyítható az igazságtartalma annak az állításnak, hogy „a magyarországi kisegítő vagy fogyatékos iskolákban a magukat romának valló gyerekek aránya nagyobb, mint a társadalomban”. A gyűlöletbeszéd tiltásának nem az a lényege, hogy megakadályozza a valós kérdésekről való társadalmi diskurzust vagy tudományos kutatást, hanem hogy ez a helyes módon történjen. Különbséget kell tenni a tényszerű megállapítások és az értéktartalmú kijelentések között. Tehát míg a fenti tényállítás nem minősül gyűlöletkeltőnek, addig az a nyilvánvalóan valótlan kijelentés, hogy „a cigány gyerekek hülyék” már annak minősülhet (ki mondta, hol mondta, milyen szövegkörnyezetben, stb.).

A véleményszabadság nem csak az egyéni önkifejezés alapját teremti meg, hanem hozzájárul a demokratikus és nyitott társadalom fejlődéséhez is azzal, hogy lehetővé teszi nézetek, eszmék szabad kifejtését még akkor is, ha azok egyeseket megbotránkoztatnak, népszerűtlenek vagy sajátos elképzeléseken alapulnak. A gyűlöletbeszéd azonban nem járul hozzá a nyitott és demokratikus társadalom fejlődéséhez. Az objektíven nem megítélhető, értékítéletet tartalmazó, vagy nyilvánvalóan valótlan kifejezések tehát sokkal inkább minősülhetnek gyűlöletkeltőnek, és így tiltottnak. Úgy tűnik, itt is él a régi tapasztalat: a házastársak a legtöbbször nem azon veszekednek, hogy mit mondott a másik, hanem hogy hogyan mondta azt…ZitsDisagree

Read Full Post »

A Svédország és Finnország közötti, több mint 6000 szigetből álló Åland-szigetek különleges hely. A történelem folyamán sokáig a Svéd Királysághoz tartozott, majd 1809-től az Orosz Birodalomhoz. Az orosz birodalmon belül egyébként a szigetcsoport a finn kormányzóság irányítása alatt állt, és ennek volt köszönhető, hogy osztozott Finnország sorsában.1000px-LocationÅland.svgAmikor 1917-ben Finnország elszakadt az oroszoktól, a szigetek lakossága (jelenleg kb. 28 ezer fő) szeretett volna Svédországhoz csatlakozni. Ennek az a magyarázata, hogy a lakosság kb. 90 %-a svéd. A svédek is örültek volna a plusz tengeri területnek, azonban egy kis nemzetközi jogi bökkenő volt: a krími háború végén, az 1856-os párizsi békeszerződés előírta a terület demilitarizálását. Ezt a kötelességet a svédek nem szerették volna folytatni, míg a szigetlakók igen.

Végül a Nemzetek Szövetsége döntött az ügyben, a szigetek maradnak semlegesek és demilitarizáltak, Finnországhoz tartoznak, de tiszteletben kell tartani a svéd lakosok jogait. Ezt az érintett nagyhatalmak és a térség államai egy egyezményben rögzítették is. A finn állam és lakosság ennek nem különösebben örült, de végül olyan területi autonómiát biztosítottak számukra, amely a jelenleg létezők közül a legrégebbi.IMG_3440

Az autonómia teljes önkormányzatiságot biztosít, jelentős pénzügyi önállósággal, sőt némi nemzetközi cselekvési joggal is (pl.: a szigetek külön képviselőt küldhetnek a Nordic Councilba). Önálló bélyegkibocsátó joga van és sajátos vámszabályok érvényesülnek a területén. Az EU-s tagságról külön népszavazás volt Ålandon, és ugyan beléptek, de számos EU-s szabály korlátozottan vagy módosítva vonatkozik a területre.???????????????????????????????A 2013-as népszámlálási adatok szerint a szigetek lakosságának 89 %-a svéd ajkú, 5 %-a finn és 6 %-a egyéb. Ålandon a svéd a hivatalos nyelv, sőt a finnt még csak tanulni sem kell az iskolában, ellenben az angol kötelező mindenkinek. A finn nyelv ilyen mértékű kizárása kissé visszás, mivel a szigetek lakosságának kb. 5 %-a több száz éve ott élő finn. Ez még inkább így van, ha azt is hozzátesszük, hogy Finnország lakosságának kb. 5 %-a svéd (ez 270 ezer fő, amelynek csak a kb. 10 %-a él Ålandon), viszont minden finnek kötelező svédül tanulni. Az egész országban mindenütt két nyelven vannak az utcanévtáblák, és az igazságszolgáltatásban, állami munkahelyen dolgozóknak kötelessége mindkét nyelvet jól tudni – kivéve Ålandon. Vajon a kisebbségvédelem/nyelvi jogok nem illetnék meg az Ålandon élő finneket?

 

Read Full Post »

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya az első és máig egyetlen világszintű emberi jogi egyezmény, amely kitér a kisebbségek védelmére is. A 27. cikke ezt mondja: “Olyan államokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják.”Logo_Art27_JPEG

Noha világszintűt írtam az első bekezdésben, ez enyhe túlzás, ugyanis 168 állam a részese, habár a cél az, hogy minden állam azzá váljon. A 27. cikkhez azonban a részes államok tehetnek fenntartást, így ezzel élt is Franciaország és Törökország. (Előbbi szerint csak egy egységes francia nemzet létezik, az utóbbi pedig nem kíván a kurdokkal, örményekkel stb. kisebbségekkel “foglalkozni”). Az egyezmény első kiegészítő jegyzőkönyve értelmében lehetőség van az egyéni panaszra, tehát arra, hogy az Emberi Jogok Bizottsága megvizsgáljon a részes állam joghatósága alatt álló személyektől származó, az emberi jogaikkal kapcsolatos bejelentéseket.

Az Emberi Jogok Bizottsága az egyéni panaszok mellett az államok rendszeres jelentésein keresztül is vizsgálja az Egyezségokmányba foglalt jogok betartását. A Bizottság minden évben jelentésben foglalja össze a vizsgálatok eredményeit. Az elmúlt évek jelentéseinek vizsgálata rámutat arra, hogy viszonylag kevés olyan egyéni panasz kerül elé, amely csak a 27. cikket érintené. A cikkre hivatkozás általában csak kiegészíti az egyezmény többi cikkének említését. Mindazonáltal az országjelentések tipikusan kitérnek rá, és az európai jelentések gyakran külön alfejezetben vizsgálják a roma kisebbség helyzetét.

A 27. cikk sokaknak elég szűkszavúnak tűnhet, így érdemes összefoglalni, hogy melyek azok a magatartások, szabályok, amelyek a Bizottság szerint a 27. cikk sérelmét jelentik:
– romák elleni diszkriminatív megjegyzések a politikai diskurzusban, médiában és szélsőséges tüntetéseken
– 2. világháborús roma koncentrációs tábor területén sertéstelep üzemeltetése
– területi szegregáció
– szegregáció az oktatásban
– kisebbségekkel szembeni gyűlöletkeltő beszédek
– olyan egyesületeket tiltó jogszabály hiánya, amelyek a gyűlöletkeltésre és rasszista propagandára jönnek létre- kisebbségi emlékművek, szent helyek, kulturális helyekkel, építményekkel szembeni vandalizmus vagy gyújtogatás
– roma nők sterilizálása a beleegyezésük nélkül
– korlátozott részvételi lehetőség a politikai döntéshozatalban
– a névválasztás lehetősége a saját nyelven és annak megfelelő írásmódban
– a kisebbségi nyelvek és kultúra oktatásából jelentős állami támogatás- és pénzkivonás
– szent vagy kulturális helyek szennyezése, elpusztítása
– a kisebbséget érintő döntésekből az érintett csoport kihagyása
– állami szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadása

A sort még lehetne folytatni, azonban már ez is jól rávilágít, hogy tipikusan milyen ügyekkel találkozik az Emberi Jogok Bizottsága a 27. cikk keretében.

Read Full Post »

A múlt heti isztambuli konferencián arról tartottam előadást, hogy az ENSZ keretében elfogadott kisebbségvédelmi nyilatkozat és őslakos nyilatkozat között mennyi a különbség és a hasonlóság, és vajon lehetne-e a két nyilatkozatból egy egyezményt kovácsolni. A hallgatóság soraiban szinte csak amerikaiak és kanadaiak ültek, így az előadás utáni élénk beszélgetés során az európaitól teljesen eltérő nézőponttal találkoztam.

Az ENSZ 1992-ben fogadta el a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek védelméről szóló nyilatkozatot, 2007-ben pedig az őslakosok védelméről szólót. A két nyilatkozatban közös, hogy mind az egyének, mind a közösségek védelmét célozza, és az általános emberi jogok biztosításán felül irányoz elő többletjogokat. Az 1992-es nyilatkozat még viszonylag röviden foglalja ezeket össze, kiemeli a nyelvhasználat jogát, a kultúra és hagyományok védelmét, a jogot a gazdasági fejlődéshez és annak jogát, hogy a kisebbség kapcsolatot tartson a kisebbség, akár külföldön élő, többi tagjával. Yanagawa_quote

A 2007-es őslakos nyilatkozat már jóval bőségesebb, kijelenti, hogy az őslakos népeket a belső önrendelkezési jog illeti meg, tehát jogosultak autonómiára vagy önkormányzatiságra. A nyilatkozat egyébként nagyon egyértelművé teszi, hogy az elszakadás, tehát a külső önrendelkezés nem illeti meg őket, az állam területi integritása nem kérdőjelezhető meg. Tartalmazza ugyanazokat a többletjogokat, mint a kisebbségi nyilatkozat, és a kettő között eltelt 15 év emberi jogi fejlődését is tükrözi, például megjelenik az egészséges környezethez való jog. Jelentős eltérés még, hogy részletesen szabályozza a földhöz való jogot, a kártérítés jogát az elvett területekért, a jogot a földhöz és természethez kapcsolódó különleges spirituális kapcsolathoz.

A két nyilatkozat pusztán jogi összevetése azt mutatja, hogy nem lenne akadálya az egységes szerkezetbe foglalásnak. Azonban az előadást követő beszélgetés pont arra mutatott rá, hogy ez nem jogi kérdés. Az amerikai kontinensen nem igazán értik a kisebbségi problémát, míg mi Európából nem értjük, hogy miért kéne különbséget tenni az őslakosok és a kisebbségek között, mivel végső soron ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, ugyanazok a problémák a jellemzőek. Az Amerika-közi Emberi Jogi Bizottság már több esetben, analógiaként használva, az őslakosok védelmét biztosító rendelkezést alkalmazta a Dél-Amerikában élő jelentős számú afrikai származású, egykor rabszolga fekete közösség védelmére is.

A védelem univerzális szintre emelését azonban nem csak az akadályozza, hogy a probléma megközelítése eltérő Európában és az amerikai kontinensen, hanem az is, hogy az ázsiai és afrikai kontinensen egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel. Így az érdeklődés és politikai akarat hiánya miatt úgy tűnik, ezeknek az embercsoportoknak a védelme sokkal hatékonyabb és megfelelőbb lehet regionális szinten, mint egyetemesen.

Read Full Post »

Az Európai Bizottság nemrég közzétette a jelentését arról, hogyan halad az Európai Roma Stratégia végrehajtása az egyes tagállamokban. A Magyarországra vonatkozó jelentés összegzi, hogy 2011 óta milyen fő döntések születtek az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás és anti-diszkrimináció területén, majd ezeket értékeli is.

Az oktatás területén előrelépésnek tartja az integrált oktatást, és megállapítja, hogy az oktatással kapcsolatos centralizációnak lehet pozitív hatása a szegregáció csökkentésére. Ugyanakkor óvatosságra int a tankötelezettség korhatárának csökkentésével kapcsolatosan, mivel ez növelheti a szakma nélkül felnövő, képzetlen roma felnőttek számát. Az óvodába járás kötelezővé tétele szintén jó eredményekre vezethet, amennyiben az állam tudja biztosítani a megfelelő infrastruktúrát és a felkészült óvodapedagógusokat.

A foglalkoztatás területén további intézkedésekre lenne szükség, hogy a romák a nyitott munkaerőpiacon el tudjanak helyezkedni. Ez részben a diszkriminációmentes légkör megteremtését jelenti, részben pedig a romák megfelelő, piacképes szakképzését. A Bizottság az állam figyelmébe ajánlotta olyan átfogó csomag bevezetését, amely egyszerre több irányból célozza a fejlődést, így például a közbeszerzés területén is bevezetni szociális feltételeket (pl.: csak olyan cég nyerje a pályázatot, amely foglalkoztat romákat), támogatás a munkaadónak, ha roma munkavállalót alkalmaz, és a fiatalkorú romák számára szakmai gyakorlati lehetőségek biztosítása.

Az egészségügy területén a Bizottság úgy találta, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok annak értékelésére, hogy a romák egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférése és az általános egészségügyi állapotuk javult-e. Viszont megjegyzi, hogy további ösztönzők bevezetésére lenne szükség, hogy az elmaradott régiókban se legyen orvoshiány (ezt például Finnországban úgy oldják meg, hogy az az orvos, aki vállalja, hogy 5 évet lehúz Lappföldön, kb. 6-8-szor annyit keres, mint aki a déli területeken marad).

Az adathiány a lakhatás területén is probléma, így nem tudta értékelni, hogy a hosszú távú állami programoknak eddig milyen eredményei vannak. A jelentés összességében is felhívja Magyarország figyelmét arra, hogy a fejlődés mértékének mérésére és ellenőrzésére jobb mechanizmusokat kellene kidolgoznia.

A Bizottság kiemelte, hogy a gyűlöletbeszéd ellen továbbra is fel kell lépni, hatékonyabb figyelemfelhívó akciókkal kellene megcélozni mind a roma, mind a nem-roma embereket, hogy növeljék az emberek egymás iránti figyelmét és elfogadását. Ennek érdekében javasolja a médiával való szorosabb együttműködést.

A Bizottság a jelentés végén kijelentette, hogy az Európai Unió releváns alapjaiból származó pénzösszegeket még hatékonyabb, integráltabb és fenntarthatóbb módon kellene a romák helyzetének javítására fordítani.

 

Read Full Post »

Napjainkra az ENSZ közgyűlési határozatok szélesebb körben vonják be a társadalmat a jog védelme érdekében, sokkal gyakrabban találunk utalást a civil szféra és a nem kormányzati szervezetek szerepére, az oktatásra, és a média jelentőségére, mint a hidegháború idején. Az ENSZ egyes szervei közötti együttműködés és tapasztalatcsere is sokrétűbbé vált, sőt ugyanez elmondható az ENSZ emberi jogokkal foglalkozó szervei és más nemzetközi szervezetek közötti viszonyrendszerben is. A nemzetközi közösség felismerte, hogy a béke védelme nem ott kezdődik, hogy az agresszort megpróbáljuk „leállítani”, hanem a társadalom apró rezdüléseit kell megfigyelni, feltérképezni a veszélyes trendeket, és odafigyelni a sebezhető csoportokra (kisebbségek, nők, gyerekek, stb.).

Ezt a védelmet az ENSZ Közgyűlése az elmúlt évtizedekben egyezményeken és határozatokon keresztül próbálta megteremteni. Mind a faji megkülönböztetés tilalmáról szóló 1965. évi egyezmény, mind a kisebbségek és az őslakosok jogairól szóló Nyilatkozatok minimumkövetelményeket állapítanak meg, azonban míg az első jogilag kötelező, addig a második kettő csak ajánlás jellegű. Nem szabad azonban alábecsülni ezeknek a határozatoknak a jelentőségét, mivel az ENSZ Közgyűlésben a világ összes államának képviselői fogadták el, és tanúsítják az állami gyakorlat fejlődésének irányát, amely remélhetőleg pozitívan befolyásolja a szokásjog képződését is ezen a területen.

Az ENSZ dokumentumai a kisebbségektől külön kezelik az őslakosok helyzetét, azonban ez nem jelenti azt, hogy az őslakosokat ne illetné védelem a Kisebbségi Nyilatkozat vagy például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikke alapján. Elméletileg az őslakosok és a kisebbségek védelme közötti különbség abban állna, hogy az előbbinek csoport szinten is vannak jogai, míg az utóbbinak csak egyéni szinten, azonban a kisebbségi Nyilatkozat szövege nem ezt tükrözi. További lényeges különbségnek tekinthető, hogy a népeket, nemzeteket megillető önrendelkezési jog egyértelműen megilleti az őslakos népeket, míg a kisebbségeket nem. Ennek azonban kivételét láttuk például a koszovói albánok esetében. Ráadásul a belső önrendelkezési jog gyakorlása erőteljesen hasonlít a csoportosan gyakorolt kisebbségi jogokhoz (például a politikai döntéshozatalban és jogalkotásban való részvétel, önkormányzás lehetőségei).

Az állami gyakorlat a kisebbségekkel szemben tipikusan az alábbi megközelítés valamelyikét alkalmazza: elimináció, asszimiláció, megtűrés, védelem és integráció. A kisebbség kiirtását és kényszerített asszimilációját tiltja a nemzetközi jog, az emberi jogi egyezmények és Nyilatkozatok pedig a védelmét irányozzák elő. A jól megvalósított védelem magát az integrációt teremti meg, amely esetben az etnikailag, vallásilag és/vagy nyelvileg plurális társadalom békésen és „egészséges módon”, összehangoltan működik, a sokszínűségét megőrizve, mégis egységes társadalmi tudattal.

Csak olyan univerzális szintű szabályozás fogadható el, amely lefedi mind az etnikai, nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségeket is. Tulajdonképpen a védelem megvalósítása nem határolható el az állam működésétől, az része a „jó kormányzás – good governance” követelményének. Az őslakos népek védelme is azokban az államokban különösen fontos, ahol ők kisebbségben vannak, így helyzetük hasonlít a kisebbségekéhez. Ennek megfelelően elképzelhető lenne a kisebbségek és az őslakosok védelmének biztosítása egy nemzetközi egyezmény alapján, ez a gondolat azonban még nem vert gyökeret az ENSZ Közgyűlésben.

Ha ezt a témát még alaposabban szeretnéd megismerni, kattints ide.

Read Full Post »

Noha a kisebbségi kutatásom fő célja a romákkal kapcsolatos, mégis úgy érzem, hogy írnom kell most a krími események egyes emberi jogi és kisebbségi jogi vetületeiről. A Krím-félszigeten élő lakosság közel 60%-a orosz, 25%-a ukrán (de 80% anyanyelve az orosz) és 12%-a tatár nemzetiségű (kb. 250 ezer fő). Ebből az elmúlt évtizedekben a tatár kisebbség húzta mindig a legrövidebbet, Sztálin kitelepítette őket Közép-Ázsiába, majd az 1980-as években és a Szovjetunió felbomlása után nagyrészt visszatelepültek. Most pedig az Oroszországhoz való csatlakozásról szóló népszavazás miatt menekültek sokan Ukrajna más területeire, egyes hírek szerint csak Lvivben 2000 tatár menekült van már. Sőt, többen Lengyelországban kértek menekült státuszt.

A látszólag tehát kisebbségvédelemről szóló orosz beavatkozás és a krími terület csatlakozása Oroszországhoz ugyanannyira sérti a kisebbségi jogokat, mint a megelőző helyzet, csak most az orosz származásúak jól járnak. De valóban jól járnak?

A Krím-félsziget a víz és a villanyáram 80-80%-át, a földgáz 70%-át Ukrajnából kapja. Most, hogy a terület Oroszországhoz tartozik, kézenfekvő lenne, hogy Ukrajna egyszerűen elzárja a csapot. A lakosság rendkívül gyorsan megérezné a villanyáram hiányát, azonban anélkül ideig-óráig lehet élni, víz nélkül viszont nem. A szigeten szinte egyáltalán nincs édesvíz forrás, a Dnyeper-folyó vize van egy csatornarendszeren keresztül bevezetve a félszigetre.

A Krím-félsziget édesvíz ellátása

A Krím-félsziget édesvíz ellátása

Az ukrán kormány még eddig humanitárius megfontolásokból úgy döntött, hogy továbbra is szolgáltatja a vizet, de várhatóan igen nagy árat fog kérni érte. A 2000-es évekre a vízhez való jog gondolata egyre erőteljesebben megjelent a nemzetközi jogban, és 2010-ben az ENSZ Közgyűlés határozatba is foglalta azt. A jog még szó szerint nem szerepel egy emberi jogi egyezményben sem, de a témában született számos nemzetközi szervezeti határozat és kormányközi konferenciák záróokmányai mind a szokásjog kialakulása / megléte felé mutatnak. Így tehát bármennyire is csábítónak tűnhet az ukrán vezetés számára elzárni a Krímbe vezető csapokat, mégsem tehetik meg azt.

Az árát viszont felemelhetik a szolgáltatásoknak, és a krími lakosság várhatóan sokkal nehezebb évek elé néz, mint azt pár hete gondolták, vagy ami elől az oroszokhoz menekültek. Az alapvető közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos függőség mellett a nagyrészt turizmusból élő lakosságnak idén nyáron valószínűleg jelentős bevételkiesése lesz. A pénzügyi rendszer leállt, a bankok nem működnek, az emberek nem tudnak pénzt kivenni az automatákból. A gyakorlatban a rubelre való átállás heteket, hónapokat is igénybe vehet, és a lakosság az eddig ukrán bankokban tartott pénzéhez nem biztos, hogy a közeli jövőben hozzájut.

Egy-egy terület felett a szuverén cseréje korábban sem volt könnyű a lakosság számára, de pár száz évvel ezelőtt az enni-inni való és a gyertya, tűzifa helyben meg volt. Azt gondolhatnánk, hogy a mai fejlettség mellett minden gyorsan megoldható, de pontosan a globalizáltság és modernitás miatt az emberek ma kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. A kisebbségeket megillető politikai és nyelvi jogokat nehéz élvezni, ha az alapvető szükségletek veszélyeztetve vannak.

Read Full Post »

Older Posts »